DIT PROJECT IS AFGEROND – THIS PROJECT HAS EXPIRED

Met GEM⎪Brace, het African Rock Bracelets Project wil Collectie ErgensinHolland samen met de Sahara Sociëteit Nederland en enkele toonaangevende bekende Nederlanders een educatiefonds vormgeven, waarmee educatieve publicaties, culturele uitwisselingen en korte stagebeurzen voor Marokkaanse en Noord-Afrikaanse studenten naar Nederland en omgekeerd gerealiseerd kunnen worden.

Het GEM⎪BraceAfrican Rock Bracelets Project wil ’embracen’, omhelzen. De brug slaan tussen twee culturen, twee continenten en twee generaties.

‘Idim’ – blood – sang – bloed – € 200,00

Het African Rock Bracelets Project GEM⎪Brace, bestaat uit een lijn van armbanden met oude handelskralen (graniet, glas, amber, kwarts, carneool, agaat amazoniet, aventurijn, lapis lazuli en andere halfedelstenen) uit Noord-Afrika. Elke armband (altijd ook met twee Sterling zilveren kralen en Afrikaanse houten spacers) heeft een unieke naam in het Taschelhyit Berbers, vertaald in het Engels, Frans, en Nederlands.

‘Amziki’ – ancient – ancien – oeroud – € 175,00

Het motto is: GEM⎪Brace: ‘all bracelets are unique, but some are more unique than others.’ Het African Rock Bracelets Project GEM⎪Brace maakt de verbinding over grenzen heen met alle unieke talenten die ons omringen. ‘Embracing cultures, we are all rocks in time immemorial. Wear it or Share it!’.

We zoeken de steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het NIMAR Instituut en IRCAM instituut in Rabat Marokko. Ook de Universiteit Leiden (die een grote faculteit van Berber- en Noord-Afrikaanse studies heeft) zal worden benaderd voor steun en medewerking.

Met de opbrengsten van de armbandenlijn GEM⎪Brace worden per jaar op voordracht van de stichting Sahara Sociëteit Nederland en twee MBO-scholen die werken aan starterskwalificaties voor studenten met een achterstand, projecten toegekend en publicaties gefinancierd van jonge Marokkaanse en Noord-Afrikaanse talenten op cultureel, sportief en wetenschappelijk gebied in Nederland en omgekeerd.

‘Tefses’ – lightnes – légèreté – lichtheid – € 150,00

GEM⎪Brace kent vier type armbanden in giftbag en houten geschenkdoos: 75, 100, 150 of 175 euro. Na aftrek van btw en kosten, gaat steeds 50% rechtstreeks in het educatiefonds van de stichting Sahara Sociëteit Nederland.

GEM⎪Brace maakt armbanden in single en double wear, in small, medium en large.
Alle GEM⎪Brace armbanden worden gebonden op professionele, oersterke siliconen stretch draad. In de webshop staan de kwalificaties aangegeven per armband. Ook allergievrije armbanden met oude handelskralen en halfedelstenen kunnen op bestelling worden gemaakt voor mensen met een metaalallergie.

‘Igenna’ – sky – ciel – lucht gecombineerd met ‘Ifriqya’ – Africa – Afrique – Afrika. Samen € 175,00

Afrikaanse handelskralen zijn bijzonder, zeldzaam en dus kostbaar. In elke GEM⎪Brace armband zit, afhankelijk van het formaat van de armband, ter waarde van 25 tot 55 euro aan kralen of antiek glas verwerkt.
U kunt een certificaat van echtheid verkrijgen waaruit blijkt dat de kralen zijn wat ze zijn, en op rechtmatige wijze werden verkregen. Een verzoek om een certificaat kunt u aangeven bij uw aankoop in de webshop.

‘Idamn’ – blood – sang – bloed gecombineerd met ‘Taglditt’ – kingdom – royaume – koninkrijk. Samen: € 175,00

De traditioneel vervaardigde giftbags waarin u een GEM⎪Brace bracelet koopt, laten we maken door de Argan coöperaties van Berbervrouwen in de Hoge Atlas van Marokko tegen een eerlijk loon – ‘fair trade’.

Met een een GEM⎪Brace bracelet koopt u niet alleen altijd een unieke armband, u draagt ook bij aan de verhechting en culturele verkenning van een hele generatie in Noord-Afrika en West-Europa.

Ga hier naar onze webwinkel: GemBrace
Blijft u de shop volgen: nieuwe armbanden worden vrijwel dagelijks toegevoegd.

English version

With GEM⎪Brace, the African Rock Bracelets Project, House ErgensinHolland, together with the foundation Sahara Sociëteit Nederland and a number of leading Dutch celebrities, is shaping an educational fund, with which educational publications, cultural exchanges and short internship grants for Moroccan and North African students to the Netherlands and vice versa can be realized.

The GEM⎪Brace, African Rock Bracelets Project wants to embrace, include. To be a bridge between two cultures, two continents and two generations.

The African Rock BraceletsProject GEM⎪Brace, consists of a line of bracelets with old African trade beads (granite, glass, amber, quartz, carnelian, agate, amazonite, aventurine, lapis lazuli and other semi-precious stones) from sources in North Africa. Each bracelet (always dressed with two Sterling silver beads and African wooden spacers) has a unique name in the Taschelhyit Berber language, translated into English, French, and Dutch.

The motto is: GEM⎪Brace: ‘all bracelets are unique, but some are more unique than others.’ The African Rock Bracelets Project GEM⎪Brace makes the connection across borders with all the unique talents that surround us. ‘Embracing cultures, we are all rocks in time immemorial. Wear it or Share it! ‘.

We seek the support of the Ministry of Foreign Affairs, the NIMAR Institute and IRCAM institute in Rabat Morocco. Leiden University (which has a large faculty of Berber and North African studies) will also be approached for support and cooperation.

With the proceeds of the GEM⎪Brace bracelets line, each year, on the recommendation of the Sahara Sociëteit Nederland Foundation and two MBO schools that work hard on getting students with a disadvantage the starting qualifications they need in their professional life, projects and publications are awarded ànd being funded of young Moroccan and North African talents on cultural issues, sports and science in the Netherlands and vice versa.

GEM⎪Brace has four types of bracelets in gift bags and wooden gift boxes: 75, 100, 150 or 200 euro. After deduction of VAT and costs, 50% goes directly into the educational fund of the foundation Sahara Sociëteit Nederland. The rest is invested in in buying Neolithic beads and making more GEM⎪Brace bracelets.

GEM⎪Brace makes bracelets in single and double (figure of eight) wear, in small, medium and large.

All GEM⎪Brace bracelets are tied on a professional, extremely strong stretch wire. In our webshop the qualifications are indicated per bracelet. Also, allergy-free bracelets with only old African trade beads can be custom made for people with a metal allergy.

Old African trade beads are special, rare and therefore costly. Each GEM⎪Brace bracelet is, depending on the size of the bracelet, worth 25 to 55 euros in old African trade beads or antique processed glass. You can obtain a certificate of authenticity that shows that the old African trade beads are what they are and were obtained lawfully. You can indicate a request for a certificate with your purchase in the web shop.

The traditional crafted gift bags in which you buy a GEM⎪Brace bracelet, are being made by the Argan cooperatives of Berber women in the High Atlas of Morocco against a fair wage – ‘fair trade’.

With a GEM⎪Brace bracelet you not only always buy a single, unique bracelet, you also contribute to the inspiration and cultural exploration of an entire generation in North Africa and Western Europe.

Visit our web shop here: GemBrace
Please stay tuned, new bracelets will be added almost daily.