Algemene Voorwaarden ErgensinHolland Uitgeverij

Artikel 1: toepassing

1.1 Op alle bestellingen en aanbiedingen en andere overeenkomsten van ErgensinHolland Uitgeverij zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.2 Als u een bestelling plaatst bij ErgensinHolland Uitgeverij gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Artikel 2: aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ErgensinHolland Uitgeverij zijn vrijblijvend en ErgensinHolland Uitgeverij behoudt het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren.

2.2 Er is pas sprake van een overeenkomst als ErgensinHolland Uitgeverij uw bestelling heeft geaccepteerd. We zijn gerechtigd om bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden te verbinden aan de levering. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u hier bericht van binnen 10 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is.

2.3 Bij het niet-correct invullen van uw persoonsgegevens zal uw bestelling niet verwerkt worden. Let vooral goed op bij het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn voor ons immers de enige mogelijkheden om contact met u op te nemen bij eventuele problemen.

Artikel 3: prijzen en betalingen

3.1 De prijzen die bij de aangeboden producten in onze webwinkels staan aangegeven zijn in euro’s. Er staat duidelijk vermeld of de prijzen inclusief of exclusief BTW en verzendkosten zijn. De prijzen in onze offertes zijn exclusief BTW. Dit staat duidelijk aangegeven.

3.2 ErgensinHolland Uitgeverij gebruikt meerdere betaalmethoden. U kunt betalen via een bankoverschrijving, iDeal of PayPal.

3.3 Via een eenmalige incasso geeft u ErgensinHolland Uitgeverij toestemming om het te betalen bedrag eenmalig af te schrijven van uw bank- of girorekening. Het bedrag wordt pas geïncasseerd als de bestelling verzonden wordt. Bij bestellingen bestaande uit meerdere artikelen met verschillende levertijden worden alleen de bedragen van de verzonden artikelen geïncasseerd.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is ErgensinHolland Uitgeverij gerechtigd om de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Het kan zijn dat de prijzen voor de aangeboden artikelen veranderen in de periode tussen de bestelling van het artikel en de uitvoering daarvan (denk bijvoorbeeld aan druk- of zetfouten in de database). Als dit het geval mocht zijn, dan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 4: levering

4.1 De door ErgensinHolland Uitgeverij vermelde levertijd is een indicatie. Sommige artikelen kunnen niet direct op voorraad zijn en moeten besteld worden. Bij overschrijding van de beloofde levertijd kan de bestelling altijd kosteloos geannuleerd worden. Dit kan nooit tot schadevergoeding, of enige andere actie jegens aanbieder leiden behalve in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld.

4.2 De artikelen worden geleverd zodra wij deze gedeeltelijk of volledig hebben ontvangen van de leveranciers, naar het door u opgegeven adres.

Artikel 5 eigendomsvoorbehoud

5.1 U bent pas rechtmatig eigenaar van het geleverde artikel, als u voldaan heeft aan het bedrag dat u ErgensinHolland Uitgeverij verschuldigd bent. De verantwoordelijkheid voor het artikel gaat reeds over op het moment van aflevering. U draagt dan ook het volledige risico over het artikel.

Artikel 6: intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Bij het aannemen van het product verklaart u dat u alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ErgensinHolland Uitgeverij geleverde artikelen volledig respecteert en naleeft.

6.2 Bij het leveren van documenten en manuscripten aan ErgensinHolland Uitgeverij verklaart u als maker automatisch te beschikken over alle intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.2 ErgensinHolland Uitgeverij geeft geen garantie dat op de geleverde producten deze intellectuele en eigendomsrechten van en door derden worden nageleefd.

Artikel 7: aanprakelijkheid

7.1 U bent verplicht om bij de aflevering de artikelen controleren. Als de levering niet voldoet aan de overeenkomst die u met ErgensinHolland Uitgeverij heeft gesloten, dan dient u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen (binnen 7 werkdagen).

7.2 Wanneer het artikel niet voldoet aan de overeenkomst, kan deze teruggestuurd worden en zal ErgensinHolland Uitgeverij het door u betaalde bedrag retourneren.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook niet wil aanvaarden, behoudt u het recht om deze binnen 7 werkdagen na aflevering terug te sturen naar ErgensinHolland Uitgeverij. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de sealing nog volledig intact is. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Artikel 8: bestellingen en communicatie

8.1 ErgensinHolland Uitgeverij is niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertragingen of het niet correct overkomen van uw bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere media tijdens uw communicatie met ErgensinHolland Uitgeverij. Dit geldt niet wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van ErgensinHolland Uitgeverij.

Artikel 9: overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft ErgensinHolland Uitgeverij het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de bestelling te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de releasedatum verplaatst is of als de bestelde artikelen vervallen zijn tussen het moment van de bestelling en behandeling van deze bestelling. Als dit het geval is heeft u geen recht op schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht verstaan wij iedere tekortkoming die niet aan ErgensinHolland Uitgeverij kan worden toegerekend.

Artikel 10: overige bepalingen

10.1 De bestellingen worden verstuurd naar het door u ingevulde adres. Bij het verkeerd invullen van uw adresgegevens is ErgensinHolland Uitgeverij niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde zending.

10.2 Als ErgensinHolland Uitgeverij afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, zijn we nog altijd gerechtigd om de naleving van deze voorwaarden te eisen. U bent dus nooit gerechtigd eisen te stellen op grond van het feit dat ErgensinHolland Uitgeverij deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meerdere van deze voorwaarden niet overeenkomen met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal (zullen) de betreffende voorwaarde(n) komen te vervallen en vervangen worden door een nieuwe toelaatbare voorwaarde, die vergelijkbaar is met de vervallen voorwaarde. 1

10.4 ErgensinHolland Uitgeverij heeft het recht om gebruik te maken van derden bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit.

11.2 Indien nodig zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met info@ergensinholland.nl van ErgensinHolland Uitgeverij.

ErgensinHolland Uitgeverij, alle rechten voorbehouden. © 2016 All rights reserved.

ErgensinHolland Uitgeverij is een geregistreerde imprint van ESOXHolland Tekst & Beeld, Hellevoetsluis.

ErgensinHolland Uitgeverij
Schudegge 45
3224 BP Hellevoetsluis
Nederland

BTW nummer: 0989.56.917
KvK nummer: 24266324
T: +31(0)613179441
M: info@ergensinholland.nl

ESOXHolland Tekst & Beeld
Schudegge 45
3224 BP Hellevoetsluis
Nederland

BTW nummer: 0989.56.917
KvK nummer: 24266324
T: +31(0)613179441
M: info@esoxholland.nl