TAMAZGHA
Wat is ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland?
Tamazgha (uitgesproken als Tamazra) is de uitgebreide Maghreb, het Noord-Afrikaanse woestijnland met het Rifgebergte en de Hoge Atlas, met de Sahara en de Anti-Atlas waar van oudsher de Berbers wonen. Ze noemen zichzelf de Imazighen, het ‘Vrije Nobele Volk’. Ook de Toeareg zijn Imazighen.

‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland toont en verkoopt originele vintage sieraden gemaakt door de Berbers of Imazighen. Tribale kunstvoorwerpen, stuk voor stuk uniek, die wortelen in een rijke cultuur en een eeuwenoude traditie. Elk sieraad is waar nodig met zorg gerestaureerd, schoongemaakt en getest op het zilvergehalte. U weet dat u iets zeer bijzonders aanschaft wanneer u een sieraad koopt uit ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland.

WIL JE HELPEN?
Het zit zo: House ErgensinHolland financiert een boek over de cultuur van de Imazighen uit de Maghreb met tribale sieraden van de Imazighen uit de Maghreb waarvan de foto’s in het boek komen…op verzoek van de Imazighen uit de Maghreb. Niet één verzoek, nee honderden verzoeken, duizenden bezoekers en duizenden ‘vind-ik-leuks’ op de Marokkaanse Facebookpagina ‘Art en Bois d’Ourika’. ErgensinHolland had het zelf nooit kunnen bedenken… Dat boek moet gemaakt worden. En je kunt helpen. Door jezelf een cadeautje te geven. Een uniek halssierraad of armband uit een eeuwenoude traditie van het Imazighen Matriarchaat uit de Maghreb. Ga naar deze webshop: Naar de winkel

Meer weten?

TAMAZGHA
What is ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland?
Tamazgha (pronounced Tamazra) is the greater Maghreb, the North African desert country with the Rif Mountains and the High Atlas, with the Sahara and the Bab Atlas where the Berbers traditionally live. They call themselves the Imazighen, the ‘Free Noble People’. The Tuaregs are also Imazighen.

‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland shows and sells original vintage jewellery made by the Berbers or Imazighen. Tribal artifacts, all unique, rooted in a rich culture and a centuries old tradition. Every piece of jewellery has been carefully restored, cleaned and tested for its silver content. You know that you are acquiring something very special when you buy a piece of jewellery from ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland.

WOULD YOU HELP ME?
It is like this: House ErgensinHolland finances a book about the culture of the Imazighen from the Maghreb with tribal jewelery from the Imazighen from the Maghreb, whose photos are in the book … at the request of the Imazighen from the Maghreb. Not one request, no hundreds of requests, thousands of visitors and thousands of ‘likes’. ErgensinHolland could never have imagined it … That book has to be made. And you can help. By giving yourself a present. A unique necklace or bracelet from an ancient tradition of the Imazighen Matriarchate from the Maghreb. Go to this webshop: To the shop

Want to know more?

TAMAZGHA
Qu’est-ce que c’est ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland?
Tamazgha (prononcé Tamazra) est le vaste Maghreb, pays du désert nord-africain avec les montagnes du Rif et le Haut Atlas, avec le sahara et l’Atlas de Bab où vivent traditionnellement les Berbères. Ils s’appellent eux-mêmes les Imazighen, les ” personnes nobles libres “. Les Touaregs sont aussi des Imazighen.
‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland montre et vend des bijoux vintages originaux réalisés par les Berbères ou Imazighen. Artefacts tribaux, tous uniques, enracinés dans une culture riche et une tradition séculaire. Chaque bijou a été soigneusement restauré, nettoyé et testé pour la teneur en argent. Vous savez que vous achetez quelque chose de très spécial lorsque vous achetez un bijou de ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland.

VOULES- VOUS M’AIDER?
C’est comme ça: House ErgensinHolland finance un livre sur la culture des Imazighen du Maghreb avec des bijoux tribaux des Imazighen du Maghreb, dont les photos sont dans le livre … à la demande des Imazighen du Maghreb. Pas une demande, pas des centaines de demandes, des milliers de visiteurs et des milliers de «j’aime». ErgensinHolland n’aurait jamais pu l’imaginer … Ce livre doit être fait. Et vous pouvez aider. En vous donnant un cadeau. Un collier ou un bracelet unique issu d’une ancienne tradition du Matriarcat d’Imazighen du Maghreb. Allez sur cette boutique en ligne: Pour le magasin

Savoir plus?

TAMAZGHA
Was ist ‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland?
Tamazgha (ausgesprochen Tamazra) ist der ausgedehnte Maghreb, das nordafrikanische Wüstenland mit dem Rif-Gebirge und dem Hohen Atlas, mit der Sahara und dem Bab Atlas, wo die Berber traditionell leben. Sie nennen sich die Imazighen, die ‘Freien Edlen Menschen’. Die Tuareg sind auch Imazighen.

‘Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland zeigt und verkauft originalen Vintage-Schmuck des Berbers oder Imazighen. Tribal Artefakte, alle einzigartig, in einer reichen Kultur und eines Jahrhunderts alten Tradition verwurzelt. Jedes Schmuckstück wurde sorgfältig restauriert, gereinigt und auf den Silbergehalt geprüft. Sie wissen, dass Sie etwas ganz Besonderes erwerben, wenn Sie ein Schmuckstück von ‚Tamazgha’ – Collection House ErgensinHolland kaufen.

WILLST DU MIR HELFEN?
Es ist so: House ErgensinHolland finanziert ein Buch über die Kultur der Imazighen aus dem Maghreb mit Stammes-Schmuck aus den Imazighen aus dem Maghreb, deren Fotos im Buch sind … auf Wunsch der Imazighen aus dem Maghreb. Keine Anfrage, keine Hunderte von Anfragen, Tausende von Besuchern und Tausende von “Likes”. ErgensinHolland hätte es sich nie vorstellen können … Dieses Buch muss gemacht werden. Und du kannst helfen. Indem du dir ein Geschenk gibst. Eine einzigartige Halskette oder ein Armband aus einer alten Tradition der Imazighen Matriarchate aus dem Maghreb. Gehen Sie zu diesem Webshop:Zum Laden

Mehr wissen?